عمده ترين افرادي كه گروه بيكاران را تشكيل مي دهند عبارتند از :
1 – افرادي كه تازه به سن كار رسيده اند.
2 – افرادي كه شغل ثابتي ندارند
3 – افرادي كه به علت بر شکستگی ، تعطيل شدن  و یا اخراج از كار پيشين براي مدت نامعلومي بيكار شده و براي دوره بيكاري خود مزد يا حقوقي دريافت نمي كنند.
 

منبع : بیکاری |عمده ترين افرادي كه گروه بيكاران را تشكيل مي دهند
برچسب ها : افرادي ,گروه بيكاران ,ترين افرادي ,عمده ترين